Statut Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”

§  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Typ placówki: przedszkole niepubliczne.
 2. Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole „Sosenka”.
 3. Siedziba placówki: Pisz, ul. Łabędzia 1.
 4. Podstawa prawna działania placówki: Niepubliczne Przedszkole „Sosenka” działa zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Osoba prowadząca placówkę: Agata Kordulewska, zwana w dalszej części Statutu Dyrektorem.
 6. Ustalona nazwa używana przez placówkę: „Sosenka”.

§ 2

CELE I ZADANIA

 1. „Sosenka” realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r., O systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943, ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 2. „Sosenka” realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego opracowana przez MEN. 
 3. „Sosenka” sprawuje odpłatną opiekę nad dziećmi od lat 2,5 do lat 7, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego potrzeb rozwojowych i środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych i możliwości placówki.
 4. Główne cele realizowane przez „Sosenkę” to:
 • Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do domowych;
 • Zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
 • Rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci;
 • Udzielanie dzieciom pomocy pedagogicznej oraz w miarę możliwości konsultacji z innymi specjalistami (jeśli zajdzie taka potrzeba);
 • Współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dzieci w zakresie niezbędnym dla ich prawidłowego rozwoju;
 1. Realizując powyższe cele „Sosenka”:
 • Zapewnia opiekę oraz bezpieczne warunki pobytu dziecka w placówce;
 • Rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troszczy się o zapewnienie im równych szans, wzmacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesu;
 • Stwarza warunki do rozwoju samodzielności dziecka, do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • Rozwija wrażliwość moralną dziecka, uczy odróżniania dobra od zła;
 • Rozbudza ciekawość poznawczą, kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska;
 • Zachęca dziecko do wyrażania własnych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi;
 • Tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań;
 • Organizuje zebrania oraz indywidualne spotkania (w miarę potrzeby) z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

§ 3

ORGANIZACJA

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka.
 2. Dyrektor zawiera z Rodzicami/Opiekunami prawnymi umowę świadczenia usługi na okres do jednego roku (zawsze do 31.08 danego roku, bez względu na datę podpisania umowy), z możliwością przedłużenia na lata następne w formie aneksu.
 3. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, w miarę dostępności miejsc;
 4. Przyjęcia dziecka do „Sosenki” dokonuje każdorazowo Dyrektor;
 5. „Sosenka” jest czynna przez 12 miesięcy w roku.
 6. „Sosenka” pracuje od 7.00 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 7. Do Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” przyjmowane są dzieci od 2,5 roku do lat sześciu (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Dyrektora od lat 2.).
 8. W „Sosence” są dwie sale dostosowane do pobytu 25 dzieci. 
 9. W „Sosence” dzieci dzielone są na grupy wiekowe w czasie zajęć dydaktycznych. W czasie zabaw, zajęć muzycznych, ruchowych uwzględniany jest rozwój dziecka i jego zainteresowania. 
 10. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o aktualnie obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 11. W miarę możliwości wychowankom i ich rodzicom umożliwia się korzystanie z pomocy logopedy oraz innych specjalistów, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 12. W trakcie zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych dzieci korzystają z ogrodu przynależnego do „Sosenki” oraz udają się na spacery w pobliskiej okolicy. 
 13. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora.
 14. Czas trwania zajęć wynikających z podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.
 15. „Sosenka” może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

§ 4

ORGANY PLACÓWKI I ICH KOMPETENCJE

 1. Organami placówki są:
 • Dyrektor – organ prowadzący.
 1. Do zadań Dyrektora należy:
 • Kierowanie bieżącą działalnością placówki;
 • Reprezentowanie placówki na zewnątrz;
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka”, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem placówki;
 • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki;
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli oraz ocena pracy pozostałych pracowników;
 • Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;
 • Dysponowanie środkami „Sosenki” oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;
 • Kierowanie polityką kadrową placówki, zatrudnianie pracowników oraz ich zwalnianie, wynagradzanie i premiowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy;
 • Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami bhp i p.poż.;
 • Współpraca z Rodzicami/Opiekunami prawnymi oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
 • Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej oraz finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Dyrektor ustala wysokość wnoszonych opłat przez Rodziców/Opiekunów prawnych z tytułu uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” za usługi świadczone w placówce.
 2. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do „Sosenki” w następujących przypadkach:
 • Rodzice/Opiekunowie prawni nie przestrzegają zasad obowiązujących w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” ustanowionych Statutem oraz Regulaminem, lub podważają bezzasadnie dobre imię placówki;
 • Rodzice/Opiekunowie prawni zalegają z płatnością za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” powyżej dwóch okresów rozliczeniowych;
 • Nieobecność dziecka wynosi ponad miesiąc i nie została zgłoszona przez Rodzica/Opiekuna prawnego;
 • Ma miejsce rażące niedostosowanie się dziecka do grupy, przy czym decyzja w tym przypadku podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem. 
 1. Do zadań nauczycieli należy:
 • Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • Opracowywanie miesięcznych planów pracy;
 • Opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
 1. Kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej.

§ 5

FINANSOWANIE 

 1. Działalność Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” finansowana jest:
 • Z opłat Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do „Sosenki”;
 • Z wpisowego;
 • Z dotacji celowej z budżetu Gminy Pisz.
 1. Opłaty Rodziców/Opiekunów prawnych wychowanków obejmują koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka, zajęciami dodatkowymi (jeżeli są one płatne) oraz z wyżywieniem dziecka.
 2. Wysokość opłat jest określana w umowie o opiekę przedszkolną.
 3. Każdorazowy wzrost opłat w trakcie umowy rocznej powinien być uzasadniony i podany do wiadomości Rodziców/Opiekunów prawnych.
 4. Wzrost opłat może nastąpić w związku z:
 • Wzrostem wynagrodzenia dla pracowników;
 • Podwyżką opłat za lokal, media oraz wzrost innych wydatków administracyjno-gospodarczych.
 1. „Sosenka” może otrzymywać darowizny w celu uzyskania dodatkowych środków.
 2. „Sosenka” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

OPŁATY

 1. Usługi świadczone w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” są płatne. Wysokość opłat za poszczególne usługi w placówce ustala dyrektor.
 2. W dniu podpisania umowy pobierane jest wpisowe (jednorazowa opłata) od Rodziców/Opiekunów dzieci nowoprzyjętych. W przypadku wygaśnięcia umowy lub rezygnacji Rodziców/Opiekunów prawnych z usług placówki wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Wysokość wpisowego oraz czesnego (stałej opłaty miesięcznej) jest określona w umowie o opiekę przedszkolną podpisywaną z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka.
 4. Opłata za wyżywienie naliczana jest wg stawki żywieniowej dziennej, określanej przez firmę cateringową, razy ilość dni pracujących danego miesiąca.
 5. Nieobecność dziecka w „Sosence” w okresie, gdy placówka jest czynna nie zwalnia Rodziców/Opiekunów prawnych od obowiązku uiszczenia czesnego.
 6. W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w „Sosence” do godziny 7.20 danego dnia, odliczana jest dzienna stawka żywieniowa od kosztów opłat za kolejny miesiąc.
 7. Za dni nie zgłoszone przez Rodziców/Opiekunów prawnych nie przysługują zwroty opłaty za wyżywienie.
 8. W przypadku rezygnacji z usług placówki Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od 1-go dnia następnego miesiąca po jego złożeniu.
 9. Opłata za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” pobierana jest z góry. Termin płatności opłaty stałej i opłaty za wyżywienie upływa 8-mego każdego miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 10. Wpłaty wpisowego, opłaty stałej i opłaty za żywienie dokonuje się bezpośrednio do kasy placówki lub na konto firmowe osoby prowadzącej placówkę.
 11. Pozostałe opłaty za zajęcia i usługi dodatkowe podlegają osobnym rozliczeniom.

§ 7
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 1. W Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1. określają przepisy zawarte w Kodeksie Pracy.
 3. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba która:
 • Posiada odpowiednie wykształcenie;
 • Przestrzega podstawowych zasad moralnych;
 • Posiada odpowiednie warunki zdrowotne.
 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Nauczyciel otacza opieka każde dziecko i utrzymuje kontakt z Rodzicami/Prawnymi opiekunami w celu poznania i uwzględnienia potrzeb rozwojowych dziecka oraz  udzielania Rodzicom/Prawnym opiekunom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych i włączania ich w działalność „Sosenki”. Częstotliwość i forma kontaktów z Rodzicami/Prawnymi opiekunami dostosowana jest do potrzeb i okoliczności. 
 3. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy:
 • Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci;
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i itp., w zależności od zaistniałych potrzeb;
 • Współpraca z Rodzicami/Opiekunami prawnymi i środowiskiem w realizacji wszystkich działów wychowania przedszkolnego;
 • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
 • Planowanie własnego rozwoju zawodowego, doskonalenie umiejętności dydaktycznych;
 • Dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 
 • Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy;
 • Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki;
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji pedagogicznej.
 1. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek.
 2. Nauczyciel współpracuje z Rodzicami/Opiekunami prawnymi w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.
 3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w „Sosence” oraz poza jej terenem w czasie spacerów i wycieczek.
 4. Podstawowe obowiązki pracownika obsługi to zapewnienie sprawnego działania Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor.

§ 8
WYCHOWANKOWIE

 1. Do „Sosenki” uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 roku do lat 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć dziecko które ukończyło 2 lata; 
 2. „Sosenka” respektuje prawa dziecka do:
 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, wspierającego wszechstronny rozwój dziecka;
 • Szacunku dla wszystkich potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
 • Ochrony przed wszelkimi formami krzywdzenia fizycznego i psychicznego;
 • Poszanowania godności osobistej;
 • Poszanowania własności;
 • Doświadczenia konsekwencji własnego zachowania;
 • Respektowania indywidualnego procesu i tempa rozwoju;
 • Snu i wypoczynku, gdy tego potrzebuje;
 • Pomocy i ochrony w sytuacjach trudnych dla dziecka;
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • Zdrowego żywienia.
 1. W „Sosence” dzieci w czasie różnorodnych działań zachęcane są do:
 • Samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów;
 • Zaradności wobec sytuacji problemowych;
 • Działania zespołowego z rówieśnikami oraz starszymi i młodszymi kolegami;
 • Poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;
 • Tolerancji, otwartości wobec innych;
 • Aktywności, twórczości, eksperymentowania;
 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.

§ 9

RODZICE WYCHOWANKÓW

 1. Do obowiązków Rodziców/Opiekunów prawnych należy:
 • Przestrzeganie niniejszego Statutu;
 • Zaopatrzenie dziecka w przybory toaletowe oraz inne akcesoria wskazane przez Niepubliczne Przedszkole „Sosenka”;
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne informowanie o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych;
 • Terminowe uiszczenie opłat za usługi świadczone przez placówkę;
 • Przyprowadzanie dziecka do „Sosenki” w godzinach od 7.00 do 8.30 i ich odbioru do godziny 17.00.
 • Współpraca z nauczycielami w procesie opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym.
 • Dostarczenie, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do placówki, zaświadczenia lekarskiego dotyczącego zdrowia dziecka (w przypadku przewlekłych chorób, zaleceń żywieniowych itp.).
 • Przestrzeganie zasad Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.
 1. Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo do:
 • Uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami dydaktycznymi i wychowawczymi realizowanymi w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka”;
 • Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;
 • Pobytu z dzieckiem w placówce w czasie adaptacji (maksymalnie godzina dziennie, przez dwa pierwsze tygodnie uczęszczania dziecka do przedszkola);
 • Uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla Rodziców/Opiekunów prawnych oraz w otwartych uroczystościach „Sosenki”;
 • Wspierania i dodatkowego finansowania różnych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”.
 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z „Sosenki” osobiście przez Rodziców/Prawnych opiekunów, bądź inne osoby pisemnie upoważnione przez Rodziców/Prawnych opiekunów.
 2. Gdy u dziecka występują objawy choroby, w szczególności: gorączka, kaszel, zmiany skórne (nie alergiczne), biegunka, wymioty, dziecko nie powinno być przyprowadzane do „Sosenki”. W przypadku, gdy objawy chorobowe pojawia się u dziecka  w czasie pobytu w placówce, powinno być ono jak najszybciej zabrane do domu przez osobę do tego upoważnioną.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”.
 2. Egzemplarz Statutu Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” jest dostępny w formie papierowej w placówce.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem 17.11.2017r..