Regulamin Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”

 1. Niepubliczne Przedszkole „Sosenka” funkcjonuje cały rok w godzinach 6:45-17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Placówka świadczy opiekę w wymiarze maksymalnie 10 godzin dziennie względem jednego dziecka (Dziennik Ustaw z 3 marca 2011 Nr 45 poz. 235).
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka”  na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być wydłużony za dodatkową opłatą.
 4. Ramowy Rozkład Dnia ustalony jest przez Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
 5. Plan dnia Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 6. Placówka nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. W przedszkolu „Sosenka” nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem, kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice dziecka wyrażą na to pisemną zgodę i podadzą szczegółową informację o dawkowaniu lekarstwa. 
 7. Opiekun jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania rodziców, jeżeli w czasie pobytu dziecka w przedszkolu „Sosenka” zostanie stwierdzony u dziecka stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy. W takim przypadku rodzice zobowiązani są do jak najszybszego zabrania dziecka z Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”. 
 8. Na czas pobytu w przedszkolu „Sosenka” rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w: kapcie, ubranie na zmianę, pościel oraz inne niezbędne rzeczy wskazane przez wychowawcę grupy.
 9. Z uwagi na wymagania higieniczno-sanitarne rodzice zobowiązani są do okresowego prania pościeli, z której dzieci korzystają w placówce. 
 10. Do realizacji celów Niepubliczne Przedszkole „Sosenka” posiada: 
 • dwie sale do dziennego pobytu dla grup przedszkolnych,
 • łazienkę dla dzieci,
 • szatnię,
 • ogrodzony teren zabaw,
 • kuchnię dostosowaną do cateringu.
 1. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” odpowiada za realizację regulaminu.